ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ສະຖິຕິການຄ້າ

ການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ

ແບ່ງຕາມປະເພດສິນຄ້າ

ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ (USD)

ການຄ້າດ້ານການບໍລິການ

ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ

ການສົ່ງອອກ (USD)

ແບ່ງຕາມປະເທດ

ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ (USD)

ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ

Import (USD)

ແບ່ງຕາມໝວດສິນຄ້າ

(USD)