ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ພາລະບົດບາດຂອງກົມ ນຄຕ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ເລກທີ: 0766/ອຄ.ກຈພງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 13/12/2017

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

 • ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະບັບເລກທີ 230/ນຍ, ລົງວັນທີ 24.07. 2017.
 • ອີງຕາມການສະເໜີຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີ I

ຫຼັກການທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ວາງອອກເພື່ອກໍານົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບກົງ ຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະ ເທດເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂຽນຫຍໍ້: “ກນຄຕ”, ພາສາອັງກິດ: “Department of Foreign Trade Policy” ຂຽນຫຍໍ້: “DFTP” ແມ່ນກົມວິຊາການສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ.

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ການເຈລະຈາການຄ້າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

 1. ເປັນເຈົ້າການສ້າງ ແລະ ທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ ຍຸດທະສາດເຈລະຈາການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
 2. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃນການສ້າງລະບຽບການພາຍໃນ ທີ່ຕິດພັນກັບພັນທະສັນຍາການຄ້າ ໃນນັ້ນລວມທັງ ມາດຕະການຕ້ານການທຸ້ມຕະຫຼາດ ແລະ ຕອບໂຕ້ການອຸດໜູນຂອງລັດຖະບານ, ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດພາຍໃນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;
 3. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີຈຸດຢືນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດໂດຍປະສານສົບທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສັນຍາການຄ້າຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ລວມທັງນຳ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ;
 5. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າທີ່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ;
 6. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າຂອງປະເທດພາຄີ;
 7. ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າໃນຂອບຕ່າງໆໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບທີ່ປຶກສາເສດຖະກິດການຄ້າປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ;
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນໃຈກາງ ສໍາລັບວຽກງານອົງການການຄ້າໂລກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ, ອາຊຽນກັບປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ; ວຽກງານໃນຂອບສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APTA) ແລະ ໃນຂອບສັນຍາການຄ້າອື່ນໆ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ລວມທັງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ;
 10. ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນວຽກທີ່ຕິດພັນກັບການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ລວມທັງ ເປັນເຈົ້າການສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວິຊາການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 11. ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມຕໍ່ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆສະເໜີ;
 13. ປະສານ ແລະ ແນະນຳດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີໃຫ້ແກ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ;
 14. ສຶກສາອົບຮົມ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານພາຍໃນກົມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງ ວາງອອກ;
 15. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

 1. ເປັນເຈົ້າການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດໃນຂອບສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ລວມທັງ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ;
 2. ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການຄ້າ;
 3. ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ຂອງກົມບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຢ່າງມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ສະເໝີພາບ;
 4. ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງກົມ ແລະ ພະນັກງານສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 5. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ;
 6. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນຳ ໄປຍັງພາກສ່ວນໃນສັງກັດ ຂອງຂະແໜງການແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກົມ ຕາມສາຍຂະແໜງການນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ຕົກລົງ ຫຼື ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາຈໍ້າຂອງກົມ ໃນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;
 7. ມີສິດນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ, ນໍາໃຊ້ເງິນໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ກົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 8. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຊັບຊ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລົງວິໄນຕໍ່ລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດກົມ ຕາມລະບຽບການ ລວມທັງແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະກອນໃນສັງກັດ ໄປເຮັດວຽກນຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະກອນຂອງກົມ ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ທັດສະນະສຶກສາ, ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ໄປຮຽນຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 9. ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ, ພ້ອມດ້ວຍໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຮ່າງ ລະບຽບການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນກົມ; ສະເໜີມາດຕະການອັນຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງກົມ;
 10. ຮ່າງນິຕິກຳປະເພດຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ; ອອກແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນນາມກົມ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງ ແລະ ຄໍາເຫັນຊີ້ນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ໄປຍັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການປະຕິບັດການຕົກລົງ ແລະ ຄຳເຫັນຊີ້ນຳດັ່ງກ່າວ;
 11. ນຳໃຊ້ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 3

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5. ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດປະກອບມີ 6 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ສັງລວມ
 2. ພະແນກ ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ
 3. ພະແນກ ລະບຽບການຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
 4. ພະແນກ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ
 5. ພະແນກ ການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ
 6. ພະແນກ ການຄ້າດ້ານບໍລິການ

ມາດຕາ 6. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ: ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຕາມການກໍານົດໃນຕໍາແໜ່ງງານຂອງກົມ.

ບຸກຄະລະກອນດັ່ງກ່າວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

 1. 1. ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ ແລະ ໂດຍກົງຕໍ່ທຸກຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນມາດຕາ 2, 3 ແລະ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
 2. 2. ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກຫົວໜ້າກົມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນໄດ້, ຜົນເສຍໃນວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ
 3. 3. ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນໄດ້, ຜົນເສຍ ໃນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຕໍາແໜ່ງງານຂອງຕົນ.

4. ການມອບໝາຍໃຫ້ປະຈໍາການແທນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ໝວດທີ IV

ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ 7. ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

7.1 ພະແນກ ສັງລວມ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຮັບຜິດຊອບວຽກເລຂານຸການຂອງກົມ, ລວມທັງການບັນທຶກເກັບກຳເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ການຊ່ວຍວຽກຄະນະກົມຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມ;
 2. ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມ, ລວມທັງ ວຽກງານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງກົມ
 3. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພິທີການ ແລະ ປະຊາສຳພັນຂອງກົມ
 4. ສ້າງ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານຂອງກົມ, ລວມທັງສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ,ໄຕມາດ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປີ
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງກົມ, ລວມທັງຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງກົມ
 6. ເປັນໃຈກາງໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດໃນກົມ ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ
 7. ຮັບຜິດຊອບການຈັດຊື້ ແລະ ຈັດຈ້າງຂອງກົມ
 8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມຄຳເຫັນຈາກບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມຕໍ່ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງກົມ
 9. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆຂອງກົມ
 10. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ ແລະ ຂອງກົມ
 11. ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດສ່ວນລວມທັງໝົດຂອງກົມ (ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ)
 12. ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງກົມ; ແລະ
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

7.2 ພະແນກ ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ເປັນເຈົ້າການເຈລະຈາການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ;
 3. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການທົບທວນ, ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານການຄ້າ (Trade remedies) ໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 4. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ;
 5. ແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກຊາບ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ພັນທະສັນຍາຂອງອົງການການຄ້າໂລກ;
 6. ເປັນຈຸດປະສານງານກັບຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນປະຈຳເຈນີວາ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 7. ປະສານ ແລະ ພົວພັນກັບກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກກໍຄືກັບບັນດາສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກໃນວຽກງານຕ່າງໆໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ
 8. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 9. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 10. ຮັບຜິດຊອບກົນໄກການຮ່ວມມື ພາຍໃຕ້ຂອບສັນຍາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (TIFA);
 11. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 12. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ;
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

7.3 ພະແນກ ລະບຽບການຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າໃນຂອບສອງຝ່າຍ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
 2. ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາເນື້ອໃນສະເພາະທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງສັນຍາການຄ້າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຮ່າງລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນ ກັບພັນທະສັນຍາການຄ້າ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
 5. ເປັນເຈົ້າການດໍາເນີນການ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບພັນທະສັນຍາການຄ້າທີ່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທຸລະກິດລາວເວົ້າສະເພາະ ແລະ ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ;
 6. ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສັນຍາການຄ້າທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ນຕຄ, ລວມທັງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ;
 7. ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 8. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ; ແລະ
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

7.4 ພະແນກ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າໃນຂອບພາກພື້ນ ແລະ ອານຸພາກພື້ນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ສັນຍາພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
 3. ແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາອາຊຽນ ຫຼື ຈຸດປະສານງານຂອງຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອື່ນຊາບກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາການຄ້າໃນຂອບພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນທີ່ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
 4. ປະສານ ແລະ ພົວພັນກັບກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ກອງເລຂາສັນຍາອະນຸພາກພື້ນ, ລວມເຖິງ ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກພາຄີຂອງສັນຍາພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນໃນວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ;
 5. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອເຜີຍແຜ່, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນກັບຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນຕ່າງໆ;
 6. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຈຸດປະສານງານໃນວຽກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ (SEOM),ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEM), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ (ASEAN Summit) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອາຊຽນ (ASEAN Dialogue Partner), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອີຣົບ (ASEM) ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີໃນຂອບອະນຸພາກພື້ນຕ່າງໆ;
 7. ເປັນຈຸດປະສານງານຂອງໜ່ວຍງານເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນແຫ່ງຊາດ (AFTA);
 8. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ໃຈກາງໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນຕ່າງໆ;
 9. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດອື່ນໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເສົາຄໍ້າເສດຖະກິດອາຊຽນເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງທັນການ;
 10. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ; ແລະ
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

7.5 ພະແນກການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະ ລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີ ທີ່ຈະນໍາມາຫຼຸດຜ່ອນເພື່ອເປີດຕະຫຼາດສິນຄ້າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາລະບຽບແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ແລະ ມາດຕະການອຸປະສັກການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ໃຈກາງໃນວຽກງານການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການເປີດຕະຫຼາດສິນຄ້າ, ລະບຽບແຫຼ່ງ ກໍາເນີດສິນຄ້າ, ມາດຕະການອຸປະສັກການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ວຽກງານການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການເປີດຕະຫຼາດສິນຄ້າ, ລະບຽບແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ, ມາດຕະການອຸປະສັກການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ວຽກງານການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 5. ເປັນເຈົ້າການແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບກົດໝາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ, ລວມທັງ ເປັນຈຸດປະສານງານໃນການແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ (SPS) ແລະ ອຸປະສັກດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ (TBT);
 6. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ (GSP) ທີ່ປະເທດອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 7. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ; ແລະ
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

7.6 ພະແນກການຄ້າດ້ານບໍລິການ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າດ້ານບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານບໍລິການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ຜູກພັນດ້ານບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາການຄ້າດ້ານບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານບໍລິການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຄ້າດ້ານບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານບໍລິການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 5. ເປັນເຈົ້າການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າດ້ານບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ;
 6. ເປັນເຈົ້າການແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ກອງເລຂາສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCAP) ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານບໍລິການ; ລວມທັງ ເປັນຈຸດສອບຖາມ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າດ້ານການບໍລິການ;
 7. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ; ແລະ
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ໝວດທີ V

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 8. ຫຼັກການ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

 1. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ບົນພື້ນຖານມີການແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
 2. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກງານ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງກະຊວງ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນເປັນຈິງ.

ມາດຕາ 9. ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

 1. ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ; ປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີ ຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃນກົມ ແລະ ລະຫວ່າງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງຫັນລົງຮາກຖານຕາມພາລະບົດບາດ.
 3. ມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ລາຍງານ, ສ່ອງແສງ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນໍາຈາກຂັ້ນເທິງ.

ໝວດທີ VI

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມາດຕາ 10. ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມີງົບປະມານ ແລະ ກາຈໍ້າປະທັບ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 11. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮຸ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 12. ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ: 1164/ອຄ, ລົງວັນທີ: 01 ກໍລະກົດ 2016.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ