ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

World Trade Statical Review 2018

World Trade Statical Review 2018,

Source: WTO