ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ອົງການການຄ້າໂລກ

World Trade Organization (WTO)