ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ສັນຍາ TRIPS ແລະ ບັນຫາສາທາລະນະສຸກ

TRIPS and Public Health