ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ສັນຍາປະເມີນມູນຄ່າແຈ້ງເສຍພາສີ

Customs Valuation Agreement (CVA)