ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ບົດແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍການກຳນົດມູນຄ່າແຈ້ງພາສີສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ