ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ບົດສຶກສາຜົນກະທົບ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ 2018

Study Report on Impact of ASEAN Economic Integration for Lao PDR