ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

//www.laoftpd.com/wp-content/uploads/2018/12/org-chart.png