ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ

ປະເທດຜູ້ແຈ້ງຜູ້ຖືກກະທົບເງື່ອນໄຂສະຖານະມາດຕະການ
ສປປ ລາວທຸກໆສະມາຊິກມາດຕະການກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງອອກມີຜົນສັກສິດ82
ສປປ ລາວທຸກໆສະມາຊິກມາດຕະການອື່ນໆມີຜົນສັກສິດ1
ສປປ ລາວທຸກໆສະມາຊິກການກວດກາກ່ອນການຂົນສົ່ງມີຜົນສັກສິດ14
ສປປ ລາວທຸກໆສະມາຊິກມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາມີຜົນສັກສິດ48
ສປປ ລາວທຸກໆສະມາຊິກມາດຕະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບມີຜົນສັກສິດ26
ສປປ ລາວທຸກໆສະມາຊິກສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສັດມີຜົນສັກສິດ38
ສປປ ລາວທຸກໆສະມາຊິກສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າມີຜົນສັກສິດ82