ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ສັນຍາການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ

ເອກະສານຂໍ້ຜູກພັນການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ
ສັນຍາທົ່ວໄປວ່າດ້ວຍອັດຕາພາສີ ແລະ ການຄ້າ 1994 (ສັນຍາ GATT 1994)
ສັນຍາວ່າດ້ວຍສິນຄ້າກະສິກໍາ
ສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດLao, English]
ສັນຍາວ່າດ້ວຍແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍອຸປະສັກທາງດ້ານເຕັກນິກ ຕໍ່ການຄ້າ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍມາດຕະການການລົງທຶນທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານການທຸ້ມຕະຫຼາດ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການປະເມີນມູນຄ່າພາສີ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການກວດກາກ່ອນການສົ່ງອອກ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍຂັ້ນຕອນອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການອຸດໜູນ ແລະ ມາດຕະການຕອບໂຕ້
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1B: ສັນຍາທົ່ວໄປວ່າດ້ວຍການຄ້າດ້ານການບໍລິການ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1C: ສັນຍາທົ່ວໄປວ່າດ້ວຍສິດຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຄ້າ