ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ພະແນກ

1. ພະແນກສັງລວມ

ພາລະບົດບາດ

 1. ຮັບຜິດຊອບວຽກເລຂານຸການຂອງກົມ, ລວມທັງການບັນທຶກເກັບກຳເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ການຊ່ວຍວຽກຄະນະກົມຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມ;
 2. ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມ, ລວມທັງ ວຽກງານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງກົມ
 3. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພິທີການ ແລະ ປະຊາສຳພັນຂອງກົມ
 4. ສ້າງ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານຂອງກົມ, ລວມທັງສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ,ໄຕມາດ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປີ
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງກົມ, ລວມທັງຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງກົມ
 6. ເປັນໃຈກາງໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດໃນກົມ ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ
 7. ຮັບຜິດຊອບການຈັດຊື້ ແລະ ຈັດຈ້າງຂອງກົມ
 8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມຄຳເຫັນຈາກບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມຕໍ່ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງກົມ
 9. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆຂອງກົມ
 10. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ ແລະ ຂອງກົມ
 11. ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດສ່ວນລວມທັງໝົດຂອງກົມ (ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ)
 12. ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງກົມ; ແລະ
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

 

ບຸກຄະລາກອນ

pic

ທ່ານ ອານຸພາບ ໄຊຍະເສນສຸກ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກສັງລວມ

pic

ທ່ານ ນ. ພອນ ອິນທະລັງສີ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກສັງລວມ

pic

ທ່ານ ນ. ດາລີວອນ ແສງຄຳຢອງ

ວິຊາການ

ພະແນກສັງລວມ

pic

ທ່ານ ນ. ດາຣີວັນ ອຸເທນທະປັນຍາ

ວິຊາການ

ພະແນກສັງລວມ

pic

ທ່ານ ນ. ວັນນະພາ ອ່ອນໄຊວຽງ

ວິຊາການ

ພະແນກສັງລວມ

2. ພະແນກ ລະບຽບການຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ພາລະບົດບາດ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າໃນຂອບສອງຝ່າຍ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
 2. ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາເນື້ອໃນສະເພາະທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງສັນຍາການຄ້າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຮ່າງລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນ ກັບພັນທະສັນຍາການຄ້າ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
 5. ເປັນເຈົ້າການດໍາເນີນການ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບພັນທະສັນຍາການຄ້າທີ່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທຸລະກິດລາວເວົ້າສະເພາະ ແລະ ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ;
 6. ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສັນຍາການຄ້າທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ນຕຄ, ລວມທັງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ;
 7. ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 8. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ; ແລະ
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

 

ບຸກຄະລາກອນ

pic

ທ່ານ ສອນທະນູ ສິງດາລາ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກລະບຽບການ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

pic

ທ່ານ ນ. ​ສຸຈິດຕາ ສະຣິດທິຣາດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກລະບຽບການ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

pic

ທ່ານ ນ. ເພັດດວງໃຈ ຈູມມະລີ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກລະບຽບການ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

pic

ທ່ານ ນ. ຈິນສຸດາ ເພັດຈັນທະຣາດ

ວິຊາການ

ພະແນກລະບຽບການ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

pic

ທ່ານ ສິນທະວັນ ຈັນທະວົງ

ວິຊາການ

ພະແນກລະບຽບການ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

3. ພະແນກ ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ

ພາລະບົດບາດ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ເປັນເຈົ້າການເຈລະຈາການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ;
 3. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການທົບທວນ, ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານການຄ້າ (Trade remedies) ໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 4. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ;
 5. ແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກຊາບ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ພັນທະສັນຍາຂອງອົງການການຄ້າໂລກ;
 6. ເປັນຈຸດປະສານງານກັບຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນປະຈຳເຈນີວາ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 7. ປະສານ ແລະ ພົວພັນກັບກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກກໍຄືກັບບັນດາສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກໃນວຽກງານຕ່າງໆໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ
 8. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 9. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 10. ຮັບຜິດຊອບກົນໄກການຮ່ວມມື ພາຍໃຕ້ຂອບສັນຍາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (TIFA);
 11. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 12. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ;
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ບຸກຄະລາກອນ

pic

ທ່ານ ນ. ​ວິໄລພອນ ຊິນດາວົງ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກ ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ

pic

ທ່ານ ໄຊມົງຄຸນ ລາດສະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກ ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ

pic

ທ່ານ ນ. ສຸວິພາ ອິນທະວົງ

ວິຊາການ

ພະແນກ ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ

pic

ທ່ານ ນ. ປາລີວັນ ພົມດວງສີ

ວິຊາການ

ພະແນກ ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ

pic

ທ່ານ ນ. ເພັດສະຫງຽມ ຈັນທະລັງສີ

ວິຊາການ

ພະແນກ ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ

Org chart is empty.

pic

ທ່ານ ສີລິສັກ ມາລາວົງ

ຜູ້ຊ່ວຍຮ່າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂທາງການຄ້າ

ພະແນກ ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ

4. ພະແນກ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ

ພາລະບົດບາດ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າໃນຂອບພາກພື້ນ ແລະ ອານຸພາກພື້ນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ສັນຍາພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
 3. ແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາອາຊຽນ ຫຼື ຈຸດປະສານງານຂອງຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອື່ນຊາບກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາການຄ້າໃນຂອບພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນທີ່ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
 4. ປະສານ ແລະ ພົວພັນກັບກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ກອງເລຂາສັນຍາອະນຸພາກພື້ນ, ລວມເຖິງ ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກພາຄີຂອງສັນຍາພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນໃນວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ;
 5. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອເຜີຍແຜ່, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນກັບຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນຕ່າງໆ;
 6. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຈຸດປະສານງານໃນວຽກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ (SEOM),ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEM), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ (ASEAN Summit) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອາຊຽນ (ASEAN Dialogue Partner), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອີຣົບ (ASEM) ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີໃນຂອບອະນຸພາກພື້ນຕ່າງໆ;
 7. ເປັນຈຸດປະສານງານຂອງໜ່ວຍງານເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນແຫ່ງຊາດ (AFTA);
 8. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ໃຈກາງໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນຕ່າງໆ;
 9. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດອື່ນໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເສົາຄໍ້າເສດຖະກິດອາຊຽນເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງທັນການ;
 10. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ; ແລະ
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ບຸກຄະລາກອນ

pic

ທ່ານ ແສງອາລຸນ ວິໄລສັກ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ

pic

ທ່ານ ຕຸລາໄຊ ພັນທະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ

pic

ທ່ານ ນ. ວຽງສາຄອນ ບຸນປະກອບ

ວິຊາການ

ພະແນກ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ

pic

ທ່ານ ນ. ສຸພາພອນ ບຸດຕະວົງ

ວິຊາການ

ພະແນກ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ

Org chart is empty.

5. ພະແນກການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ

ພາລະບົດບາດ

  1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະ ລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີ ທີ່ຈະນໍາມາຫຼຸດຜ່ອນເພື່ອເປີດຕະຫຼາດສິນຄ້າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  2. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາລະບຽບແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ແລະ ມາດຕະການອຸປະສັກການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  3. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ໃຈກາງໃນວຽກງານການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການເປີດຕະຫຼາດສິນຄ້າ, ລະບຽບແຫຼ່ງ ກໍາເນີດສິນຄ້າ, ມາດຕະການອຸປະສັກການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ວຽກງານການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  4. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການເປີດຕະຫຼາດສິນຄ້າ, ລະບຽບແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ, ມາດຕະການອຸປະສັກການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ວຽກງານການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  5. ເປັນເຈົ້າການແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບກົດໝາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ, ລວມທັງ ເປັນຈຸດປະສານງານໃນການແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ (SPS) ແລະ ອຸປະສັກດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ (TBT);
  6. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ (GSP) ທີ່ປະເທດອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  7. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ; ແລະ
  8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ບຸກຄະລາກອນ

pic

ທ່ານ ອິດທິລິດ ຍັງນຸວົງ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ

pic

ທ່ານ ສົມພອນ ພາດີ

ວິຊາການ

ພະແນກການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ

pic

ທ່ານ ນ. ສະຫວັນຄຳ ພົງສະຫວັດ

ວິຊາການ

ພະແນກການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ

pic

ທ່ານ ນ. ເພັດລານີ ຢາທໍ່ຕູ້

ວິຊາການ

ພະແນກການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ

pic

ທ່ານ ເພັດປະສົງ ຄຳບຸນເຮືອງ

ວິຊາການ

ພະແນກການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ

6. ພະແນກການຄ້າດ້ານບໍລິການ

ພາລະບົດບາດ

  1. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າດ້ານບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານບໍລິການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
  2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ຜູກພັນດ້ານບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
  3. ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາການຄ້າດ້ານບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານບໍລິການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
  4. ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຄ້າດ້ານບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານບໍລິການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
  5. ເປັນເຈົ້າການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າດ້ານບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ;
  6. ເປັນເຈົ້າການແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ກອງເລຂາສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCAP) ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານບໍລິການ; ລວມທັງ ເປັນຈຸດສອບຖາມ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າດ້ານການບໍລິການ;
  7. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ; ແລະ
  8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ບຸກຄະລາກອນ

pic

ທ່ານ ພຸດສາຄອນ ແສງມະນີພອນ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກການຄ້າດ້ານບໍລິການ

pic

ທ່ານ ນ. ໂອນິດາ ວິນາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ພະແນກການຄ້າດ້ານບໍລິການ

pic

ທ່ານ ພິໄລທອງ ຈິດມະນີ

ວິຊາການ

ພະແນກການຄ້າດ້ານບໍລິການ

pic

ທ່ານ ນ. ສຸພັນສາ ໂງ່ນພະຈັນ

ວິຊາການ

ພະແນກການຄ້າດ້ານບໍລິການ

pic

ທ່ານ ຫັດສະຈັນ ທຳມະເທວາ

ວິຊາການ

ພະແນກການຄ້າດ້ານບໍລິການ