ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

//www.laoftpd.com/wp-content/uploads/2018/10/default.jpg
Address

Phonexay Road, Phonexay Village,

Saysettha District, Vientiane Capital,

ສປປ ລາວ


 

Phone

T: +856 21 450066

F: +856 21 450066


 

Email

E: foreigntrade@laoftpd.com

http://www.laoftpd.com/