ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ປື້ມ

img
World Trade Statical Review 2018

World Trade Statical Review 2018, Source: WTO

img
Market Access Oppotunities for Lao PDR

ກາລະໂອກາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຂອງ ສປປ ລາວ

img
Laos on her Way to WTO Membership

Challenges and opportunities for developing high-value agricultural exports

img
BUILDING EXPORT COMPETITIVENESS IN LAOS

img
The ASEAN Charter

ກົດບັດອາຊຽນ

img
AEC Blue 2015

img
ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ ສໍາລັບການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວຽກງານການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດກັບສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ

img
ແຜນວຽກຂອງ ສປປ ລາວ ສຳລັບປີ 2017ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານປະຊາຄົມເວດຖະກິດອາຊຽນ 2025

Lao’s National Plans for 2017 to implement AEC Blueprint 2025

AEC BLUEPRINT 2025

  ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT 2025

img
ແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2025