Department of foreign trade policy

ບົດແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍການກຳນົດມູນຄ່າແຈ້ງພາສີສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ