Department of foreign trade policy

Brochures

img
ASEAN Wide Self Certification (AWSC) Brochure

The ASEAN-wide Self-certification Scheme (AWSC) is a trade facilitation initiative that allows exporters who have demonstrated their competence to comply with ATIGA rules of origin requirements, known as “certified exporters”, to self-certify the origin status for their goods to be eligible for ATIGA tariff preferences. AWSC Brochure 

img
ອາຊຽນແມ່ນບໍ່?

img
ອົງການການຄ້າໂລກ

World Trade Organization (WTO)

img
ສັນຍາປະເມີນມູນຄ່າແຈ້ງເສຍພາສີ

Customs Valuation Agreement (CVA)

img
ສັນຍາ TRIPS ແລະ ບັນຫາສາທາລະນະສຸກ

TRIPS and Public Health

img
ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ

SPS Measures

img
ສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ

img
ສັນຍາການຄ້າດ້ານການບໍລິການ

img
ການບໍລິການດ້ານການເງິນ

img
ບົດແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍການກຳນົດມູນຄ່າແຈ້ງພາສີສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ

img
ຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລິຂະສິດ ແລະ ສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ

img
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານການຄ້າດ້ານບໍລິການ